Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
The exhibition „sender→receiver” is a collaboration of international Erasmus students from the Academy of Fine Arts in Warsaw.

The exhibition "sender→receiver"

Opening of the exhibition: Wednesday, January 11, 7 pm

Place: Galeria Spokojna (Spokojna 15) at the Faculty of Media Arts

Duration: January 11-16, 2023

The exhibition „sender→receiver” is a collaboration of international Erasmus students from the Academy of Fine Arts in Warsaw.

14 young Arts & Design students created six works each, based on artworks delivered to each other. During the process of creation, images served as sources of inspiration for following works. All of the separate artworks in diverse media combine into continuous storylines of associations.

In communication we are all senders and receivers. We are trying to understand and being understood by others. Although each of us speaks our own native language, we can all rely on a universal language of images. Images gained importance in public as well as private communication. What happens if we reduce communication to non-verbal visuals only? How do we read those messages and how do we respond to them?

The initial theme revolves around „How to create a new home in an unknown environment.” Coming from different places of the world this search united the group and started off the whole communication.

The exhibition takes place in Galeria Spokojna (Spokojna 15) at the Faculty of Media Arts. Feel free to visit!

sender→receiver
Wystawa grupy studentów Erasmus+
Otwarcie wystawy: Środa, 11 stycznia, godz. 19.00
Miejsce: Galeria Spokojna (Spokojna 15) na Wydziale Sztuki Mediów
Czas trwania: 11-16 stycznia 2023 r.

Wystawa „sender→receiver” jest efektem współpracy międzynarodowych studentów programu Erasmus z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

14 młodych studentów Arts & Design stworzyło po sześć prac na podstawie dostarczonych sobie nawzajem obrazów. W trakcie procesu tworzenia, obrazy te służyły jako źródła inspiracji dla kolejnych dzieł. Wszystkie prace choć wykonane w różnych mediach łączą się w ciągłą historię skojarzeń.

W komunikacji wszyscy jesteśmy nadawcami i odbiorcami. Próbujemy zrozumieć i jesteśmy rozumiani przez innych. Chociaż każdy z nas posługuje się swoim własnym językiem ojczystym, wszyscy możemy polegać na uniwersalnym języku obrazów. Obrazy nabrały znaczenia zarówno w komunikacji publicznej, jak i prywatnej. Co się stanie, jeśli zredukujemy komunikację tylko do niewerbalnych przekazów wizualnych? Jak odczytujemy te komunikaty i jak na nie reagujemy?

Temat początkowy obraca się wokół „Jak stworzyć nowy dom w nieznanym środowisku”. Pochodzące z różnych miejsc świata poszukiwania zjednoczyły grupę i zapoczątkowały komunikację.
Wystawa odbywa się w Galerii Spokojnej (Spokojna 15) na Wydziale Sztuki Mediów. Zapraszamy do odwiedzin!