Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wyjazdy dydaktycy 2015/16

Program ERASMUS+


Zasady kwalifikacji nauczycieli

na wyjazdy w celu

prowadzenia zajęć dydaktycznych

w roku 2015/2016

 

Ilość miejsc przyznanych Uczelni miejsc: 9

Wyjazdy w celu poprowadzenia zajęć dydaktycznych:

 

Wyjazdy nauczycieli w ramach Erasmus+ mogą odbywać się do uczelni partnerskich posiadających kartę ECHE w roku akademickim 2015/16, z którymi ASP podpisała stosowne porozumienia, z uwzględnieniem wymiany pedagogów. Wyjechać mogą nauczyciele akademiccy będący pracownikami ASP.

Podczas pobytu w instytucji partnerskiej nauczyciel akademicki zobowiązuje się do zrealizowania 8 godzin zajęć dydaktycznych.

 

Pobyt może trwać od 2 dni (2 dni to min. dwa noclegi) do 2 miesięcy, przy czym dofinansowanie z budżetu Erasmus+ w ASP przyznawane jest maksymalnie na 5 dni pobytu w instytucji przyjmującej. Dodatkowo Uczelnia może dofinansować 2 dni przeznaczone na podróż (pod warunkiem okazania dowodów podróży).

 

Procedura kwalifikacji:

Pracownicy zainteresowani wyjazdem zobowiązani są do złożenia w biurze Programu Erasmus+ :

– formularza zgłoszeniowego do dnia 10 listopada 2015 wraz z poparciem Dziekana (Kierownika) poszczególnego Wydziału (Jednostki dydaktycznej).

Każdy zakwalifikowany Pracownik zobowiązany jest do:

– Dostarczenia do Biura Programu Erasmus+ w terminie do 15 stycznia 2016 potwierdzenia z instytucji partnerskiej o gotowości przyjęcia pracownika w ramach Programu Erasmus+ w roku ak. 2015/16.

– W przypadku niedostarczenia potwierdzenia miejsce na wyjazd zostanie przekazane osobom z listy rezerwowej oraz ew. osobom zgłaszającym się po terminie z potwierdzoną zgodą przyjęcia przez instytucję przyjmującą.

– W przypadku niewykorzystania miejsc o kwalifikacji na wyjazd będzie decydowała kolejność zgłoszeń w trakcie trwania roku akademickiego.

– Zakwalifikowany pracownik zobowiązany jest do przygotowania Indywidualnego Programu Nauczania (Individual Teaching Programme).

 

Decyzję o zakwalifikowaniu nauczyciela akademickiego na wyjazd w celu prowadzenia zajęć podejmuje Prorektor ds. studenckich, w ciągu 14 dni od wyznaczonego terminu zgłoszeń, w ramach limitu miejsc w roku ak. 2015/2016 uwzględniając: przewidywane rezultaty oraz wpływ zrealizowanej mobilności dla uczelni macierzystej oraz wcześniejszy udział w programie Erasmus (priorytetowo kwalifikowane będą osoby, które nie brały udziału w Programie Erasmus).

W przypadku niewykorzystania miejsc o kwalifikacji na wyjazd będzie decydowała kolejność zgłoszeń w trakcie trwania roku akademickiego.

 

Dofinansowanie na wyjazdy pracowników naliczane będzie w oparciu o tabelę nieprzekraczalnych stawek stypendium, zawartą w załączniku do umowy z Agencją Narodową Programu Erasmus+:

 

Grupa I:               130 EURO/dzień

Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

 

Grupa II:              110 EURO/dzień

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy

 

Grupa III:             100 EURO/dzień

Hiszpania, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja

 

Grupa IV:             80 EURO/dzień

Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

 

 Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2015 dofinansowanie wypłacone pracownikowi w ramach Programu Erasmus+ w roku ak. 2015/16 zwolnione jest z opodatkowania od osób fizycznych.

 

Z każdym nauczycielem akademickim zakwalifikowanym na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa, która precyzuje sposób rozliczenia pobytu oraz zawiera pozostałe zobowiązania (np. dotyczące ubezpieczenia).

Informujemy, że niepełnosprawni pracownicy mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie w ramach Programu Erasmus+. Więcej informacji w biurze Programu Erasmus+.

 

Do pobrania:

ZGŁOSZENIE Dydaktycy 2015_16 (2)