Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Uznanie wyników w ramach Programu Erasmus+

Wytyczne w  sprawie uznawania wyników studiów odbytych w uczelniach Partnerskich w ramach Programu Erasmus+ 

§37 Regulaminu Studiów ASP w Warszawie

 

  1. Studentom realizującym część studiów danego poziomu w szkołach partnerskich w ramach wymiany zagranicznej realizowanej za zgodą ASP w Warszawie i uzyskujący w nich oceny w skali literowej, celem właściwego określenia średniej ocen, uzyskane noty przelicza się na skalę ocen stosowaną w ASP w Warszawie w następujący sposób:

A

co stanowi

5 +

celujący

do średniej

5,35

B

co stanowi

5

bardzo dobry

do średniej

5,0

C

co stanowi

4

dobry

do średniej

4,0

D

co stanowi

3

dostateczny

do średniej

3,0

E

co stanowi

3 -

dostateczny minus

do średniej

2,65

FX

co stanowi

2

niedostateczny

do średniej

2,0

F

co stanowi

0

nieklasyfikowany

do średniej

0

 

pass

 

zaliczenie nie liczone do średniej

 

 

 

  1. W przypadku braku możliwości zastosowania procedury, o której mowa w ust. 1, oceny uzyskane w szkołach partnerskich przelicza się na skalę ocen stosowaną w ASP w Warszawie na zasadach określonych przez Dziekana właściwego Wydziału.