Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

🇵🇱🇪🇺 OCENA WPŁYWU PROGRAMU ERASMUS NA PODSTAWIE WYMIANY POMIĘDZY SZKOŁĄ ESAD W PORTO I ASP W WARSZAWIE 

Opublikowano 17 kwietnia 2020

ENGLISH VERSION BELOW

WYJECHAĆ TAK DALEKO JAK TO MOŻLIWE – KLUCZ DO UMIĘDZYNARODOWIENIA KARIERY STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW 

Doradzając studentowi, dokąd wyjechać na wymianę w ramach program Erasmus, należy pamiętać również o lokalizacji. Lokalizacja w tym przypadku to nie tylko położenie geograficzne – to pojęcie obejmuje również odmienność kulturową, rynkową, różnice w nauczaniu, oraz wszystko to, co może stanowić o wyjątkowości doświadczenia związanego z wyjazdem. 

Na tym pomyśle oparta była rada jednego z profesorów ze szkoły ESAD. Doradził swojemu studentowi, aby wybrał szkołę w dość odległej lokalizacji. Student z zaciekawieniem przyjął tę propozycję. W ten sposób rozpoczęło się jego doświadczenie międzynarodowe. Po semestralnej wymianie kolejnym krokiem było odbycie praktyk w Polsce w studiu projektowym uznanego polskiego projektanta. Następnie podjął studia magisterskie na ASP w Warszawie na Wydziale Wzornictwa, po ich ukończeniu osiedlił się w Holandii, gdzie z sukcesem obecnie prowadzi własne studio projektowe. Ten przypadek jest modelową historią, jak może potoczyć się kariera międzynarodowa dzięki programowi Erasmus, nie jest jednak ona jednak odosobnionym znanym nam przykładem. 

Przeprowadzono wywiady z wybranymi absolwentami z ostatnich dziesięciu lat, a ich historie są bazą do solidnej oceny kluczowych następstw wzięcia udziału w programie Erasmus. Czasowe zamieszkanie w obcym kraju zapewne jest bardzo wzbogacającym doświadczeniem, ale aby ocenić jego długoterminowe następstwa, należy przyjrzeć się indywidualnym ścieżkom kariery osób uczestniczących w wymianie.  

Kolejne historie, tym razem polskich uczestników wymiany z ESAD w Porto, pokazują rozwój karier, który na pewno jeszcze się nie zakończył. Po uczestnictwie w wymianie, studenci zdecydowali się na wyjazd na praktyki za granicą, u praktykodawców, których sami pozyskali, przy wsparciu programu Erasmus+, a następnie wybrali studia drugiego stopnia również poza krajem ojczystym. Rozmowy przeprowadzone z absolwentami potwierdziły tezę, że po rozpoczęciu doświadczenia międzynarodowego podczas programu Erasmus w odległym kraju, w którym mieszkańcy posługują się odmiennym językiem, gdzie istnieją inne uwarunkowania kulturowe wzbogaca się ich umiejętność do korzystania z okazji, które oferują rynki zagraniczne. Podstawą tej umiejętności jest poczucie, że lody w kontaktach międzyludzkich zostały przełamane i łatwiej im dostrzec zupełnie nowe możliwości. Solidna baza do takiej postawy to rozumienie odmiennej kultury oraz uczestnictwo we wspólnych projektach ze studentami ze szkoły partnerskiej. Wszyscy uczestnicy wywiadu podkreślili ważność następujących czynników wspomagających budowanie kariery na poziomie międzynarodowym:

 • Swoboda w wyborze kursów projektowych podczas wymiany, również spoza wybranej w kraju specjalności. 
 • Doświadczenie praktyczne – możliwość uczestnictwa w konkursach, razem z innymi studentami w grupach lub indywidualnie; udział w projektach realizowanych w kooperacji z lokalnym biznesem lub partnerami instytucjonalnymi. 
 • Wzmocnienie wiary w siebie, która jest kluczowa w wykonywaniu zawodu projektanta. 
 • Przyjazne przyjęcie przez szkołę partnerską, które buduje chęć podejmowania wyzwań za granicą. 

Polscy studenci, którzy wzięli udział w wymianie z ESAD, bardzo docenili ciepłe przyjęcie, możliwość przebywania w pięknym mieście, nie zapominając oczywiście o jakości kształcenia. Wysoko oceniają uczestnictwo w kursach projektowych, w szczególności grafiki projektowej.

Dla ASP w Warszawie możliwość przyjmowania studentów w ramach wymiany Erasmus jest zawsze bardzo wzbogacającym wydarzeniem. Jako szkoła partnerska zawsze staramy się, aby dla gości wybranie naszej szkoły było doświadczeniem korzystnym na różnych płaszczyznach. Występuje integracja studentów polskich ze studentami z zagranicy. Studenci z ASP w Warszawie zawsze byli bardzo otwarci na przyjęcie studentów z innych szkół i oferowali pomoc sami z siebie, bez specjalnej zachęty. Jednakże po kilku latach zbierania doświadczeń społeczność studencka wypracowała nowy model przyjęcia gości. Na miejscu oprócz powitania i wprowadzenia do programu przez Koordynatora Wydziału, studenci „Erasmusowi” są witani i oprowadzani po uczelni przez przedstawiciela studentów, który też jest potem ich osobą kontaktową i pomocą w rozwiązywaniu różnych spraw. Ten model staje się już tradycją wydziałową.

Wyjątkowe historie, między innymi takie jak dwóch studentów z ESAD z Portugalii, którzy postanowili wybrać naszą szkołę do kontynuowania edukacji na poziomie studiów magisterskich rozpoczęły bardzo ważną dyskusję na Wydziale Wzornictwa. Czy Wydział powinien szerzej otworzyć się na kandydatów zagranicznych poprzez regularną ofertę studiów w języku angielskim? Dyskusja trwa i jest istotnym elementem budowania strategii na kolejne lata. Kierunek rozwoju pokazał też Ranking Red Dot Design z 2013 roku, który uplasował ASP w Warszawie na trzynastym miejscu wśród szkół europejskich oraz obu Ameryk i tym samym potwierdził, że praca dydaktyczna Wydziału ma konkretny wymiar międzynarodowy. Jesteśmy na dobrej drodze, aby wzmacniać umiędzynarodowienia na wielu poziomach! Dlatego też z dumą cytujemy jednego z naszych portugalskich absolwentów: “…Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie jest prawdopodobnie jednym z ukrytych sekretów jakości designu w Europie…”. 

Współpraca Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie z ESAD w Porto w liczbach (maj 2018):

 • Rok 2004 – początek współpracy w ramach programu Socrates Erasmus
 • 11 studentów z ESAD odwiedziło Wydział Wzornictwa w ASP w Warszawie
 • 23 studentów z Wydziału Wzornictwa w ASP w Warszawie wyjechało na wymianę do ESAD w Porto
 • Koordynatorzy Erasmus odbyli wizyty w szkołach partnerskich 
 • Dwóch pracowników dziekanatu odwiedziło szkołę w Porto

THE IMPACT OF THE ERASMUS PROGRAMME BASED ON A COOPERATION BETWEEN ESAD, PORTO AND ASP (Academy of Fine Arts), WARSAW

AS FAR AS POSSIBLE – A KEY TO INTERNATIONALIZATION OF STUDENTS’ CAREERS

If you are to advise your student were to go for Erasmus exchange, one of the key could be a location. Location here doesn’t mean only a geographical parameter, it embarks the concept of a different culture, distinct markets, another teaching methods and basically everything, that makes that experience special. 

Therefore, when some years ago one of the students of ESAD was advised by his professor on the remote location, the idea appealed to him and his international experience started. After the Erasmus exchange, he stayed in Poland and worked at a design studio of one of the acknowledged Polish designers. Later he decided to do his master degree at ASP, finally he settled in Holland, where he leads his own design studio. This example is a model story for an internationalization of a personal career, but it is not the only one. 

The interviews with different graduates from last ten years  and their stories gave a solid glimpse on that what is really crucial in Erasmus exchange. The temporary residence in foreign country is a very beneficiary experience, but in a long term it is the development of an individual’s career that really shows the importance of the participation in the programme.

Another stories of Polish individuals who visited Porto for exchange did not end their international path yet. The students sought internship abroad successfully, also with Erasmus+ support and then chose to study abroad. The interviews with graduates confirmed, that after starting the experience abroad during Erasmus exchange in a remote country, with a completely different language and culture enables young people to look for the opportunities abroad, because they feel that they broke the ice there. The understanding of a culture, participation in the projects with other foreign students builds a solid foundation for further steps abroad. All interviewed people stress the importance of the key factors, which helped them to develop a professional career on international level: 

 • Freedom to choose design courses during Erasmus exchange, also from other specializations
 • Hands-on experience – possibility to participate in local competition for students realized in group or individually; projects in cooperation with local business or institutional partners
 • Enforcement of self-confidence, so important for a designer
 • Hospitality of receiving institution, that encourages later actions abroad

Polish students studying in ESAD Porto appreciate being in friendly country, beautiful town, but also high quality educational institution. They benefit of participating in the professional design course (especially graphic design).

For ASP – Academy of Fine Arts in Warsaw – receiving Erasmus students is always a great experience in many ways. One of them is the integration of Polish students with those who come to visit. We are doing our best to make that experience more and more beneficiary. The students were always very open and helped willingly without any encouragement. However after some years of observing the newcomers they got the idea that it would be nice if apart from the Erasmus Coordinators they would do the welcome introduction to the Faculty and assign a contact person among students to help during first days of stay. Now it becomes a tradition.

The exceptional story of two former ESAD students (accompanied by some others) who initially spent one Semester at the Erasmus exchange programme and then studied in ASP on a master degree individual course initiated discussion at the Faculty of Design. Should we open our doors for more foreign students and get the accreditation to teach in English? It is one of the questions that is very actual at the moment and the Faculty authorities are verifying the possibilities of opening the regular course in English. At first when we saw that our Academy was nominated on 13th place in Red Dot Design Ranking among schools from Europe and Americas we were very pleased and that confirmed the good job that is done here. Therefore when one of the former Portuguese students stated that “…the ASP was probably one of the best hidden secrets of design quality in Europe…” we felt proud and on the right road to enforcing the internationalization. 

Cooperation of ESAD with ASP in numbers (May 2018):

 • Year 2004 – beginning of the cooperation in the frame of Erasmus programme
 • 11 students from ESAD at Design Faculty in ASP Warsaw
 • 23 students from Design Faculty, ASP Warsaw at ESAD 
 • Erasmus Coordinators visiting their counterparty 
 • Two administration staff from Warsaw visiting ESAD